El programa d’ajudes pretén facilitar la implementació de les mesures d’estalvi i eficiència energètica que resultin proposades per les auditories energètiques de les instal·lacions industrials, per tal de reduir el consum d’energia final en els processos industrials, bé mitjançant la substitució d’equips, bé a través de la implantació de sistemes de gestió energètica.

Els ajuts seran cofinançades amb FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) dins de el programa POPE Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya) 2014-2020.
La coordinació i el seguiment d’aquest programa el realitzarà l’IDAE. A Catalunya el tramitarà l’ICAEN.

La vigència d’el programa està prevista fins al 31 de desembre de 2020, o abans, si s’esgota el pressupost disponible (307.644.906 €), o bé si s’arribés a aquesta data sense haver-se cursat sol·licituds suficients per esgotar el pressupost disponible.
Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació fins a l’esgotament de fons.

Les comunitats autònomes poden establir en les seves respectives convocatòries imports màxims i mínims per a la inversió a subvencionar.

La quantia màxima de les ajudes serà la menor de les 3 següents:

1) El 30% de la inversió elegible de el projecte, i amb els límits particulars per a cada tipologia
2) La quantia màxima en funció de la regió on radiqui el projecte i tipologia d’empresa promotora:
Amb caràcter general:
• Gran empresa: 30%
• Mitjana empresa: 40%
• Petita empresa: 50%
3) La quantia màxima d’ajut per sol·licitud que serà fixada per la comunitat autònoma en la seva respectiva convocatòria en funció del seu pressupost. Per a Catalunya el pressupost és de 49.493.353,71 €.

La tipologia dels projectes als quals van dirigides les ajudes seran els que contribueixin a la millora mediambiental, disminució de les emissions de CO2 i eficiència energètica.

Per poder acollir-se a el programa, les actuacions hauran d’aconseguir una reducció de les emissions de CO2 i de l’consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica pel que fa a la seva situació de partida, justificant l’estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2.

Les actuacions d’estalvi i eficiència energètica han d’enquadrar-se en una o diverses tipologies:
1) Millora de la tecnologia en equips i processos industrials
2) Implantació de sistemes de gestió energètica
Amb aquestes actuacions elegibles es pretén promoure inversions en substitució d’equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d’energia, per altres que utilitzen tecnologies d’alta eficiència energètica o la millor tecnologia disponible per tal de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials.
La millora de l’eficiència energètica, per la implantació d’un sistema de gestió energètica, ha de comprendre les actuacions necessàries, tant a nivell de mesurament de les variables de consum d’energia, com per a la instal·lació dels elements de regulació i control dels paràmetres de procés i implementació dels sistemes informàtics per a l’anàlisi, regulació i control, així com per al funcionament òptim de la instal·lació, reducció dels consums d’energia final i de costos, disminució d’emissions i per proporcionar la informació de forma ràpida i precisa , necessària per a la gestió energètica de la instal·lació.
Els beneficiaris directes i destinataris últims de les ajudes seran les empreses que tinguin la consideració de PIME, o de gran empresa de el sector industrial, el CNAE de 2009 es trobi dins dels següents:

07.- Extracció de minerals metàl·lics
08.- Altres activitats extractives
09.- Activitats de suport a la indústria extractiva
10.- Indústria de l’alimentació
11.- Fabricació de begudes
13.- Industrial tèxtil
14.- Confecció de peces de vestir
15.- Indústria de l’cuir i calçat
16.- Indústria de la fusta i suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria
17.- Industrial de el paper
18.- Arts gràfiques i reproducció de suports gravats
19.- Coqueries i refinació de petroli
20.- Indústria química
21.- Fabricació de productes farmacèutics
22.- Fabricació de productes de cautxú i plàstics
23.- Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics
24.- Metal·lúrgia. Fabricació de ferro, acer i ferroaliatges
25.- Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
26.- Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27.- Fabricació de materials i equips elèctrics
28.- Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p.
29.- Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
30.- Fabricació d’altres materials de transport
31.- Fabricació de mobles
32.- Altres indústries manufactureres
33.- Reparació i instal·lació de maquinària i equip
35.- Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
36.- Captació, depuració i distribució d’aigua
37.- Recollida i tractament d’aigües residuals
38.- Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització
39.- Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

Els destinataris últims de les ajudes hauran de complir entre d’altres, l’obligació de mantenir un sistema de comptabilitat diferenciat per a totes les transaccions relacionades amb les actuacions objecte d’ajuda.

No es consideraran elegibles les inversions associades a augments de capacitat productiva de plantes industrials existents, ni les inversions en noves instal·lacions de producció industrial, llevat que les noves instal·lacions substitueixin a altres existents per al mateix producte i la mateixa capacitat industrial, i en el cas de major capacitat industrial, només serà elegible la part proporcional corresponent a la capacitat industrial de la instal·lació existent substituïda.

En el cas d’empreses que no siguin PIME no serà elegible l’auditoria energètica que hagin realitzat com a conseqüència de l’obligació imposada pel RD 56/2013.

Sant Quirze del Vallès, 23 d’abril de 2019
Anna Ma Carrasquer

Descàrrega: 2019 – Comunicat 04-2019