Projecte Instal·lació Fotovoltaica per autoconsum

 

Instal·lació Fotovoltaica de plaques solars per autoconsum elètric

El Consorci Besòs Tordera està integrat per 68 ens. Les línies d’actuació del Consorci són el sanejament en baixa (claveguerams municipals), el sanejament en alta (control d’abocaments, col·lectors, bombaments i estacions depuradores d’aigües residuals -EDAR’s-), la producció i potenciació de l’aigua regenerada, la millora del medi fluvial, la promoció i educació ambiental i el suport als ens consorciats.

En la planta situada a Sentmenat (Barcelona, Espanya), s’ha implantat una prova pilot instal·lant una planta fotovoltaica per autoconsum amb compensació d’excedents, amb l’idea d’escalar-ho a d’altres subministraments gestionats pel Consorci.

La instal·lació consta de dos strings de 10 mòduls cada un, amb una potència pic total de 6,3 kWp, amb la previsió de cobrir un 35% del consum anual.