Projecte auditoria energètica Fruits de Ponent

 
Instal·lació sistema de gestió i auditoria energètica de plantes industrials
Realització d’una auditoria energètica d’acord amb el reial decret 56/2006, dels 2 centres que Fruits de Ponent, té ubicats a Alcarràs.
En el cas de Fruits de Ponent, en el 2016 BioQuat va dur a terme una diagnosi energètica inicial (DEI), a ambdós centres d’Alcarràs, i es van proposar una sèrie de mesures correctores:
Calia actuar en la climatització, en l’aire comprimit, en la producció de fred, en comunicació i conscienciació, maquinària productiva, carregadors de bateries, il·luminació, i ofimàtica.
Tantmateix hi havia alta prioritat en l’optimització de la potència i lóptimització del preu de compra d’electricitat i de gas natural. Instal.lació d’un sistema de gestió energètica.
En aquest 2019 BioQuat actualitzarà el comportament energètic de les dues plantes i proposarà i revisarà les mesures d’estalvi.